Értékeljük a tudást!

A NAH által NAH-12-0009/2021 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet).

Közérdekű adatok

Szervezeti, személyzeti adatok

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

 1. Hivatalos név: Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont
  (rövidített név: SZTFV)
 2. Székhely: 8000 Székesfehérvár, Lövölde utca 42.
 3. Postacím: 8000 Székesfehérvár, Lövölde utca 42.
 4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal):+36 70 198 6546
 5. Faxszám: nincs
 6. Központi elektronikus levélcím: fuggetlenvizsgakozpont@gmail.com 
 7. A honlap URL-je: https://www.fuggetlenvizsgakozpont.hu/
 8. Az ügyfélfogadás rendje

             Ügyfélfogadás ideje:
             hétfő-csütörtök: 8.00 – 11.30 és 13.00 – 15.30

             péntek:  8.00 – 11.30

           Ügyfélfogadás helye: 8000 Székesfehérvár, Lövölde utca 42.

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

 1. A szervezeti struktúra ábráját IDE kattintva tekintheti meg
 2. Munkatársaink elérhetőségét IDE kattintva találja.

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

 1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, postacím, elektronikus levélcím)

Fülöp Anita vizsgaközpont vezető
fulop.anita@szfszc.hu
+36 30 295 6497

 1. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

A szervezeti egységek vezetőinek nevét, beosztás megnevezését, hivatali elérhetőségét IDE kattintva tekintheti meg.

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím). – Nem releváns

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

  1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik – Nem releváns
  1. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása – Nem releváns
  1. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve – Nem releváns
  1. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke – Nem releváns

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

  1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja – Nem releváns
  1. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye – Nem releváns
  1. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása – Nem releváns

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

  1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve – Nem releváns
  1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) – Nem releváns
  1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve – Nem releváns

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Fenntartó

Kulturális és Innovációs Minisztérium
1054 Budapest, Szemere utca 6.

Telefon:  +36 (1) 896 2203 

Web: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium
E-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu

Középirányító szerv

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
1085 Budapest, Baross utca 52.
Postafiók: 1444 Budapest, Pf. 214.
Telefon: +36 1 434-5700
Fax: +36 1 210-1063
Web: www.nive.hu
E-mail: szakkepzes@nive.hu

A közfeladatot ellátó szerv hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv:

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
1085 Budapest, Baross utca 52.
Postafiók: 1444 Budapest, Pf. 214.
Telefon: +36 1 434-5700
Fax: +36 1 210-1063
Web: www.nive.hu
E-mail: szakkepzes@nive.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Fenntartó

Kulturális és Innovációs Minisztérium
1054 Budapest, Szemere utca 6.

Telefon:  +36 (1) 896 2203 

Web:https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium
E-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve tekintetében:
Telefon: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
Székhely: 1085 Budapest, Baross utca 52.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.

A közfeladatot ellátó szerv hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv tekintetében:
Telefon: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
Székhely: 1085 Budapest, Baross utca 52.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.

1.7. Költségvetési szervek

  1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye – Nem releváns
  1. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége – Nem releváns

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

                     Szervezeti és Működési Szabályzat:

SZMSZ

               Adatvédelmi szabályzat:

GDPR

                   Statisztikai adatok 2022. év

               Statisztikai adatok 2023. év

Vonatkozó jogszabályok

– a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény

                – a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

– a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény

                – a felnőttképzési törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

                – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

                – a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

– az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

                – a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

– a családok védelméről szóló 2011. évi CCIX. törvény,

– az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

– a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

– a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet

– a gyámhatóságokról, valamint a tanulóvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 

– a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

– a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26) EMMI rendelet,

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven – Nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása – Nem releváns

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése – Nem releváns

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe – Nem releváns

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása – Nem releváns

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege – Nem releváns

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás – Nem releváns

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő – Nem releváns

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő – Nem releváns

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája – Nem releváns

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás – Nem releváns

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről – Nem releváns

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

Az akkreditált vizsgaközpont a szakképzési centrum jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeként működik. Az így működő akkreditált vizsgaközpont vezetője az ellátott szakmai feladat tekintetében nem utasítható. 

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

A költségvetési szerv közfeladata (Székesfehérvári Szakképzési Centrum): a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) szerinti szakképzési és a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény szerinti köznevelési feladatok ellátása.

A költségvetési szerv (Székesfehérvári Szakképzési Centrum) főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
Szakágazat száma: 853200
Szakágazat megnevezése: Szakmai középfokú oktatás

A költségvetési szerv (Székesfehérvári Szakképzési Centrum) alaptevékenysége: A szakképzési centrum fő feladataként technikumi szakmai oktatást, szakképző iskolai szakmai oktatást, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programmal kapcsolatos feladatot is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

A szakképzési centrum fő feladataként szakiskolai, technikumi szakmai oktatást, szakképző iskolai szakmai oktatást és a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás – Nem releváns

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke – Nem releváns

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

A Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont nem rendelkezik saját fenntartású adatbázisokkal

2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

A Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont alaptevékenysége keretében a szakképzésről szóló törvényben meghatározott adatokat kezel a tanulói jogviszonnyal, a felnőttképzési jogviszonnyal, valamint vizsgára jelentkezőkkel kapcsolatosan, illetve alkalmazottai, megbízottai, vele szerződéses jogviszonyban levők adatait mind magánszemélyek mind vállalkozások tekintetében.

3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

A Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférést a Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont adatvédelmi, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igényes teljesítésének, továbbá kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzatában meghatározott kérelem útján, illetve a honlapon közzétételre kerülő jelen közzétételi lista útján teszi lehetővé.
A Vizsgaközpont által kezelt adatok megismerése iránti igényt szóban, írásban, vagy elektronikus úton lehet benyújtani.

4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

A Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont a másolatkészítési költségek megállapítása során a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendeletben és az Önköltség számítás rendje szerint meghatározott költségtérítés összeget alkalmazza.

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

  1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei – Nem releváns
  1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása – Nem releváns
  1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja – Nem releváns
  1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye – Nem releváns

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje – Nem releváns

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) – Nem releváns

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai – Nem releváns

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) – Nem releváns

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói – Nem releváns

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága – Nem releváns

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje – Nem releváns

8. A testületi szerv üléseinek napirendje – Nem releváns

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása – Nem releváns

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása – Nem releváns

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) – Nem releváns

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza – Nem releváns

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok – Nem releváns

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota – Nem releváns

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától – Nem releváns

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól – Nem releváns

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

  1.  A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk – Nem releváns

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

Hirdetményeink, közleményeink ITT találhatóak

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

1.  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Közérdekű adatok megismerésének rendje

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

8000 Székesfehérvár, Lövölde utca 42.
+36 70 198 6546
fuggetlenvizsgakozpont@gmail.com

  1. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve – Jankó Zoltán
  1. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai – Nem releváns
  1. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek – Nem releváns
  1. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél – Nem releváns

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

  1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Gazdálkodási adatok

Az alábbi linken érhető el:

https://szfszc.hu/kozerdeku