Értékeljük a tudást!

A NAH által NAH-12-0009/2021 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet).

Módosult a Szociális gondozó és ápoló programkövetelménye

A 09233001 számú Szociális gondozó és ápoló megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 2024. január 26-án jelent meg, a programkövetelmény 2024. március 7-én módosult.

A végzettek a szociális alap- és szakosított ellátások különböző intézményeiben gondozói munkakörben
végezhetik tevékenységüket. Kompetenciájának megfelelő esetekben önállóan, és/vagy felsőfokú végzettségű szakember irányításával képes a segítségre szoruló egyén/család/csoport/közösség életvitelét támogató segítséget nyújtani. Tanulmányai alapján az egyéni, csoportos és a közösségi térben fellépő működési mechanizmusokat felismerve az indokolt és szükséges segítségnyújtási formára javaslatot tesz, a végrehajtásban kompetenciájának megfelelően önállóan,
egyéb esetben felsőfokú végzettségű szakember irányításával tevékenyen közreműködik. Munkájában, a mindenkori jogszabályokban, szabályozókban, protokollokban, módszertani útmutatókban, illetve a szociális munka etikai kódexében előírtakat követve tevékenykedik. Munkájában nagy gondot fordít a prevenciós munkára, ehhez kapcsolódóan ismeretterjesztő előadásokat, foglalkozásokat szervez infokommunikációs és digitális eszközök segítségével.

A szakmai képzés e programkövetelmény alapján kizárólag az alábbi definíció szerint értelmezett, ún. „foglalkoztatásba ágyazott képzési modell” alkalmazásával megvalósítható – a 2013. évi LXXVII. törvény szerinti – képzés.

„Foglalkoztatásba ágyazott képzési modell”: komplex program, amely a résztvevőknek az adott munkakör hatékony ellátásához szükséges szakmai kompetenciák és szakmai ismeretek elsajátítására irányuló felkészítését munkahelyi körülmények között, legalább a képzés és a továbbfoglalkoztatás időtartamának teljes időszakára szóló határozott, vagy a munkakör betöltésére határozatlan időre szóló támogatott munkaviszonyban – ide nem értve a távmunkavégzést, az iskolaszövetkezeti munkát, az egyszerűsített munkaviszonyt és a bedolgozói munkaviszonyt – vagy közalkalmazotti jogviszony (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) létesítésével, teljes munkaidőben biztosítja. A képzés és a munkavégzés feltételeinek sikeres
teljesítését foglalkozási mentor segíti. E modell alkalmazásakor a képzésbe kizárólag olyan foglalkoztatott vonható be, akinek támogatott foglalkoztatási jogviszonya legfeljebb hat hónappal korábban keletkezett. A képzésben résztvevők felnőttképzési jogviszonya automatikusan megszűnik a foglalkoztatási jogviszony megszűnésével, továbbá a felnőttképzési jogviszony megszűnésével (ide nem értve a továbbfoglalkoztatás időtartamát) a határozott vagy határozatlan időtartamra kötött foglalkoztatási jogviszony is automatikusan megszűnik.

Programkövetelmény módosítás: Szociális gondozó és ápoló programkövetelmény

Kép forrás: https://pixabay.com/