Értékeljük a tudást!

A NAH által NAH-12-0009/2021 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet).

Panaszkezelés

A panasz olyan kérelem, bejelentés, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. Az eljárásban panasznak minősül minden az ügyfélnek a vizsgabizottság valamely tagja, vagy a vizsga személyzetének más tagja tevékenységével vagy mulasztásával, a vizsgaközponttal kapcsolatos kifogásának, reklamációjának bejelentése.

Panaszt személyesen a Vizsgaközpont titkárságán, vagy – a Vizsgaközpont vezetőjének címezve – írásban, (névvel és elérhetőséggel ellátott) levélben vagy elektronikusan lehetséges benyújtani. Fülöp Anita Vizsgaközpont vezető fulop.anita@szfszc.hu

Amennyiben a bejelentőnek nem áll módjában a panaszát írásba adni, úgy személyes jelenléte mellett a Vizsgaközpont munkatársa a panaszt a 1. sz. melléklet szerinti Panaszkezelési Jegyzőkönyvben rögzíti.

Panasz a vizsgával összefüggésben:

1. értékeléssel összefüggésben tett panasz

A vizsga során az értékeléssel összefüggő észrevételeit a vizsgázó, a Vizsgaszabályzatban rögzített módon teheti meg az alábbiak szerint:

1. feltételekkel összefüggésben tett panasz

Amennyiben a vizsgafeladatok végrehajtása során a vizsgázó úgy ítéli meg, hogy a feltételek nem felelnek meg a követelményeknek, pl. kevesebb idő biztosított az előírtnál vagy a berendezés, eszköz műszaki állapota a vizsgatevékenység alatt kifogásolható volt, úgy panaszát az észleléssel egyidejűleg kell megtennie a vizsgabizottságnak szóban, majd szükség esetén a Vizsgaközpontnak írásban is, legkésőbb a vizsgatevékenységek lezárását követő 24 órán belül.

2. egyéb panasz:

A Vizsgaközpont működésével, tevékenységével, folyamataival, esetleges mulasztásaival összefüggésben

A benyújtott dokumentumnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

  • A panaszos személyazonosító adatai
  • A panasz tárgya, indoklása
  • A panasz kelte, helye

A panasz beérkezéséről a vizsgaközpont a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A személyesen benyújtott panasz esetén az átvevő személy dokumentáltan igazolja a panasz átvételét a benyújtónak. A panaszt a Vizsgaközpont bármely munkatársa köteles átvenni, gondoskodni annak iktatásáról. Az átvett panaszból egy példányt vissza kell adni benyújtójának, amelyen szerepel az „átvettem” felirat az átvétel dátumával és az átvevő személy aláírásával.

A levélen, elektronikus levélen vagy a honlapon keresztül beérkező panaszt az adminisztrációs munkatárs iktatja, azonnali válaszlevélben igazolja vissza a beérkezést.

Minden beérkező panaszt a Vizsgaközpont nyilvántartásba vesz.

A panasz kivizsgálását a vizsgaközpont vezetője, tudomására jutását követően azonnal elrendeli.

A panasszal összefüggésben meghozott döntésre kizárólag a Vizsgaközpont jogosult.

A megerősítő, illetve elutasító döntéséről a vizsgaközpont vezetője aláírt, írásos dokumentumban értesíti a panaszt benyújtó felet.

További információkat a honlapunkon közzétett Panaszkezelési és jogorvoslati eljárásrend tartalmaz.

Amennyiben a panaszkezeléssel összefüggésben a vizsgaközpont által meghozott döntést a jelentkező, jelölt, tanúsított személy nem fogadja el további jogorvoslatért az NSZFH-hoz (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal) fordulhat.

Panaszkezelési és jogorvoslati eljárásrend